Skip to main content
 • De Tempeliers

  OSMTH Nederland

  tempelierstouchicon1Geeft een hedendaagse maatschappelijke invulling aan het gedachtegoed van de Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), de Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem, de Orde van de ridders van de Tempel, de Tempeliers.

 • De Tempeliers

  OSMTH Nederland

  tempelierstouchicon1Geeft een hedendaagse maatschappelijke invulling aan het gedachtegoed van de Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), de Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem, de Orde van de ridders van de Tempel, de Tempeliers.

 • De Tempeliers

  OSMTH Nederland

  tempelierstouchicon1Geeft een hedendaagse maatschappelijke invulling aan het gedachtegoed van de Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), de Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem, de Orde van de ridders van de Tempel, de Tempeliers.

 • De Tempeliers

  OSMTH Nederland

  tempelierstouchicon1Geeft een hedendaagse maatschappelijke invulling aan het gedachtegoed van de Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), de Soevereine en Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem, de Orde van de ridders van de Tempel, de Tempeliers.

Over Ons

Christelijk & Maatschappelijk
Onze Tempelorde in de 21ste eeuw

2018 was voor de Orde een belangrijk jaar. Het was 900 jaar geleden dat de oorspronkelijke Orde in Jeruzalem werd opgericht. Het was de start van een bijzondere Orde, een vreemde eend in de bijt vanwege de dubbelrol van haar leden: zowel monnik als soldaat.

Het was door de bezielende kracht van initiatiefnemer Hugues de Payens dat hij de basis wist te leggen van een Orde die zou uitgroeien tot een invloedrijke en rijke organisatie in de 12e en 13e eeuw. Zodanig dat wij nu, 900 jaar na die oprichting en ruim 700 jaar na haar ondergang, nog net zo met het gedachtegoed van die Orde van de arme soldaten van Christus bezig zijn.

Op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen dat dat komt omdat rijkdom en invloed voor velen tot de verbeelding spreken. Maar er is hier duidelijk meer aan de hand. Hier gaat het oorspronkelijk om een religieuze Orde met twee heel duidelijke doelen voor ogen: verdediging van het christelijk geloof en bescherming van de pelgrims.

Twee elementen die nauw verbonden zijn met ons geloof: het in alle vrijheid kunnen belijden van ons geloof en naastenliefde. De oorspronkelijke Tempelorde was bij het nastreven van die doelen even praktisch als actiegericht ingesteld op een manier die paste bij die tijd. Goed getraind om het fysieke zwaard te hanteren en dat ook doen als het nodig is.

In de 21e eeuw gebruiken wij ridders dat fysieke zwaard niet meer, maar we kunnen wel net zo strijdbaar en actiegericht zijn om op te komen voor ons christelijk geloof en hulp aan onze medemens die daar behoefte aan heeft. 900 jaar later is het strijden voor die zelfde twee idealen nog steeds nodig. Dat is waarschijnlijk de reden waarom die Tempeliers van toen ons nog steeds zo bezig houden.


OORSPRONG

In 1118, ruim 900 jaar geleden, werd de oorspronkelijk Orde opgericht in Jeruzalem.

Negen ridders onder leiding van Hugues de Payens richtten de Orde van de arme Soldaten van Christus op.

Zij waren meegekomen met de eerste Kruistocht en na de bevrijding van Jeruzalem was hun doel tweeledig: Jeruzalem christelijk houden en pelgrims die van Europa naar het Heilig Land reisden, beschermen.

De toenmalige koning van Jeruzalem, Boudewijn, bood hun onderdak aan op de Tempelberg en zo kregen deze monnik-soldaten de naam Tempeliers. Een religieuze orde waarvan de leden in eenvoud leven en nederig zijn. Zij doen dat niet voor zichzelf, maar voor God.

Al snel na de oprichting reist Hugues de Payens terug naar Europa om ridders te rekruteren en om steun te krijgen van de Europese vorsten en van de Paus. Voor dat laatste zet hij ook zijn neef Bernardus van Clairvaux in.

Zo legt deze Hugues de Payens de basis voor een Orde die uitgroeit tot een bloeiende Orde met veel gezag en invloed en ook veel rijkdom. Daar komt in 1307 abrupt een einde aan.

Philips de Schone, met instemming van de zwakke Paus Clemens V,  verordonneerde een schijnproces tegen de Tempeliers dat leidde tot de dood van de laatste Grootmeester van de Orde en vele anderen en tot de onderdrukking van de Orde. De Tempeliers die dat overleven, duiken onder. 

Onze Tempelorde in de 21ste eeuw.

MODERNE TIJD

Dan is het bijna 400 jaar stil, totdat in 1705 in Parijs de eerste Tempeliers weer in de openbaarheid durven treden. De Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani ofwel de Soevereine en Militaire Orde van de tempel van Jeruzalem komt daaruit voort.

Deze moderne Tempelorde beroept zich op het gedachtegoed van de oorspronkelijke Orde. De doelstellingen van toen vertalen wij naar 21e eeuw. De verdediging van het christelijke geloof is veranderd in: staan voor de vrijheid van godsdienst over de gehele wereld, voor christenen, maar ook voor belijders van een ander geloof.

De bescherming van de pelgrims vertalen wij naar: hulp aan onze medemens die dat nodig heeft, dichtbij of ver weg. Elke Tempelier doet dat in zijn eigen leven in zijn of haar dagelijks werk en in allerlei maatschappelijke functies.

De inspiratie daarvoor halen wij uit onze gezamenlijke bijeenkomsten waarin wij ons geloof verdiepen. Maar ook als collectief zetten wij ons in voor onze Ridderidealen. Dit alles onder ons devies: Non nobis Domine non nobis sed Nomini Tuo da Gloriam. Niet onze naam, Heer, niet de onze, maar Uw naam komt alle glorie toe!

Enige en internationaal

ENIGE

De Tempeliers werden in 1307 ten onrechte beschuldigd van allerlei vreselijke daden. Daardoor ontstaan er in de eeuwen daarna de meest wilde verhalen over wat die Tempeliers misdaan zouden hebben. En dat leidt weer tot het ontstaan van een legende over de Tempeliers.

Ondanks of misschien wel dankzij die legendevorming staat die Orde van de Tempel van toen vandaag de dag nog bij velen in de belangstelling. Ook bij ons, zoals wij in het Grootprioraat Terra sub Mare verenigd zijn.

Wij, de Tempeliers van de 21e eeuw, willen het gedachtegoed van de oorspronkelijke Orde vertalen naar deze tijd om onze Orde weer tot groei en bloei te laten komen.

Het moeilijke daarbij is, dat er in de wereld van vandaag nog zeker 400 groepen en groepjes zijn, die zich Tempelier noemen. Daartussen zitten heel veel kleine clubjes die veel meer voor het uiterlijk vertoon dan voor de inhoud gaan. Of die de inhoud op een geheel eigen wijze uitleggen.

Wij onderscheiden ons van hen. Het gaat ons in de kern niet om dat glorierijke verleden, mooie woorden en uiterlijk vertoon. Nee, wij willen bezig zijn met waar het werkelijk om gaat: ruimte en vrijheid voor ons christelijk geloof en de waarden die daarbij horen. En hulp aan onze medemens die tijdelijk of langdurig hulp nodig heeft.

Wij geven daar inhoud aan in ons dagelijks leven en halen inspiratie daarvoor uit de ontmoetingen met de andere Tempeliers, die op dezelfde manier in het leven staan en die dezelfde kenmerken hebben, waarvan de belangrijkste zijn:

1. Levend en handelend vanuit de christelijke waarden. Zelfreflectie is belangrijk
2. Sociaal, betrokken en barmhartig
3. Nederig: de 'non nobis ...'- gedachte
4. Open
5. Verbindend

Kortom, wij onderscheiden ons door ons niet slechts Tempelier te noemen, maar door Tempelier te zijn.

INTERNATIONAAL

Onze Orde heeft een grote internationale omvang: aanwezig en actief in zeker 60 landen met meer dan 10.000 leden. Verbonden met elkaar door ons christelijk geloof en door het gedachtegoed van de Tempeliers.

Er is zoveel meer mogelijk als Tempeliers samen op internationaal niveau. Die kans die internationale verbroedering biedt, is tot het begin van deze eeuw vrijwel onbenut gebleven. Intussen is er een internationale organisatie opgericht en ontmoeten Ridders vanuit de hele wereld elkaar twee keer per jaar. Met de internationale organisatie en ontmoetingen ontstaat verbinding tussen ridders over de landsgrenzen heen.

Verbinding die nodig is om ook internationaal uitvoering aan onze doelstellingen te geven. Daar moeten wij aan werken, alle 10.000 wereldwijd. 900 jaar na de oprichting van de oorspronkelijke Orde is er een bruisende Tempelorde van de 21e eeuw die op basis van de oorspronkelijke doelstelling, maar aangepast aan de 21e eeuw, onze wereld een beetje beter wil maken.

Grootprioraat Terra sub Mare

De OSMTH (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani) is een wereldwijde organisatie onder leiding van de Grootmeester.

Alle landelijke afdelingen werken mee aan een professioneel geleide Orde met een stevig organisatorisch fundament.

De afdeling van de OSMTH in Nederland heet Grootprioraat Terra sub MareDit Nederlandse Grootprioraat is een stichting, die wordt bestuurd door het Grootkapittel.

Dit Grootkapittel bestaat uit de Grootprior, de Grootkanselier en de Grootthesaurier. Zij worden bijgestaan door de Grootaalmoezenier en de Ceremoniemeester.

Ons Grootprioraat Terra sub Mare is opgedeeld in Commanderijen. Momenteel zijn dat er vijf:

 • De Commanderij van Sint Jan,
  gevestigd in Middelburg en actief in Zeeland.
 • De Commanderij Sint Bernardus,
  gevestigd in Breda en actief in Noord-Brabant

 • De Commanderij Sint Norbertus,
  gevestigd in Den Bosch en actief in Noord-Brabant

 • De Commanderij Sint Christophorus,
  gevestigd in Roermond en actief in Limburg.

 • De Commanderij Jacques de Molay,
  gevestigd in Amsterdam en actief in de randstad.

De meeste Commanderijen komen vijf à zes keer per jaar bijeen. Alle bijeenkomsten zijn besloten.

Iedere Commanderij kent een grote mate van onafhankelijkheid wanneer het gaat om het organiseren van activiteiten, gericht op het versterken van de onderlinge band, geestelijke verdieping en projecten waarmee wij onze idealen omzetten in daden.

De Ridders hebben zowel een rooms-katholieke als een protestantse achtergrond en de Orde staat open voor zowel mannen als vrouwen. Elke Commanderij vindt haar eigen nieuwe leden.

Twee maal per jaar worden 
Landelijke Ridderdagen gehouden, die bijdragen tot de onderlinge band en inspiratie.

Het Grootkapittel organiseert een daarvan, specifiek gericht op bestendiging van de missie en inhoudelijke verdieping. De organisatie van de andere Ridderdag is bij toerbeurt in handen van een van de Commanderijen.